Arbeidsrett

REGLER OM DIETTGODTGJØRELSE FOR 2018

I fjor kom flere endringer i regelverket for diettgodtgjørelse. Her redegjør vi for gjeldende regler.

På slutten av fjoråret kom det flere endringer i regelverket som gjelder diettgodtgjørelse, både for reiser med og uten overnatting.

Først kom Skattedirektoratet med en kunngjøring av 23.10.2017 som skulle presisere vilkårene for diett på dagsreiser uten overnatting. Kunngjøringen var uklar på flere punkter, og enkelte forhold ble presisert i Forskuddsutskrivingen for 2018 som ble publisert 23.12.2017.

Videre ble det fremmet enkelte forslag i forbindelse med statsbudsjettet, som igjen ble endret i budsjettforliket mellom regjeringspartiene og Krf/Venstre. Partene som forhandler om vilkårene i statens reiseavtaler kom ikke til enighet før årsskiftet, og har pr. dags dato enda ikke kommet til enighet om nye satser for 2018. Inntil videre er det satsene for 2017 som skal legges til grunn.

Les hele redegjørelsen, skrevet av juridisk rådgiver Heidi SulusnesRegnskap Norge sine hjemmesider.