Et budsjett kan påvirke selskapets skjebne

For å dra ut på en reise trenger du et mål. Et budsjett er et forhåndsregnskap som hjelper deg å nå målet. Sumango gjør denne viktige budsjetteringen enkel.

Budsjettering viser de økonomiske konsekvensene av planene for en forhåndsdefinert budsjettperiode. Budsjett er en plan for anskaffelse og anvendelse av ressurser, samtidig som det er et kontroll- og oppfølgingsverktøy i virksomhetens økonomistyring. En god budsjettprosess er nøkkelen til økt forståelse for egen virksomhet, for bransjen og for markedet selskapet opererer i. Budsjettprosessen kan tvinge frem helt nødvendige strategiske beslutninger og eventuelle endringer som må gjøres.

Dermed er det svært viktig for en bedriftsledelse å være tett på i budsjetteringen – både for å kvalitetssikre tallene, men også for å få skikkelig oversikt over driften fremover. Et budsjett kalles da ofte også et forhåndsregnskap. Selskapet setter seg mål ved virksomheten og planlegger virkemidlene for å nå disse målene. Budsjettet er resultatet av denne planleggingen.

Sumango har en egen budsjettmodul hvor du kan budsjettere på alle konti i regnskapet. Det kan lages flere budsjetter og prognoser. I regnskapsrapportene kan du rapportere tall mot budsjett og avvik. Budsjettarkene kan enkelt eksporteres til Excel med alle formler. I Excel kan du jobbe videre med tallene og importere oppdatert dokument tilbake til Sumango.

Tips for god budsjettering

Lær av fjorårets prosess.
Finn ut hva som var bra med fjoråret og hva som bør gjøres annerledes. Det gjelder både selve arbeidsprosessen og tallene fra budsjettet. Kunne man ha arbeidet mer effektivt med tallinnhentingen? Ble det store avvik i budsjett vs reelt regnskap?

Skissér hvilke mål som er viktigst for virksomheten.
Hvordan kan ulike aktiviteter bidra til å nå målene? Hvilke tall må da legges inn for at virksomheten skal nå målene? Her er det viktig å være tydelig i målsettingene.

Identifisér nøkkeltall
Enklest er best. Klarer virksomheten å finne noen nøkkeltall som beskriver virksomheten? Kan de ansatte da jevnlig bruke disse til å avstemme hvordan bedriften ligger an, og eventuelt justere budsjettene i perioden som er igjen av året? Da er dere godt på vei til å ha kontroll på budsjett-tallene gjennom hele året.

Få alle kostnader på bordet
Mangelfulle kostnadskalkyler der det ikke er tatt høyde for skjulte kostnader, har ofte den negative effekten at resultatet blir langt dårligere enn forventet. Vær tøff mot de ansatte og still de rette spørsmålene for å få alle kostnadene på bordet.

Kartlegg alle potensielle inntektsstrømmer
Viktig å få kartlagt alle inntektsaktiviteter og rangert dem i forhold til sannsynlighetsgrad og størrelse. Her må det godt samarbeid til mellom ulike avdelinger som salg, økonomi og ledelse.

Realistisk analyse av markedet
Uansett hvilken bransje eller sektor virksomheten befinner seg i, er det helt avgjørende at man ikke overdriver potensialet. Det gjelder alt fra investorer og eiere til medarbeidere og samarbeidspartnere. Analysen må kartlegge hvem som er konkurrenter i samme marked, samt hvilke eksisterende kunder som er med videre og eventuelle nye kunder på vei inn.

Rutiner på oppdatering av regnskap

Det er viktig å innarbeide gode regnskapsrutiner for holde budsjettene. Med Sumango har du mulighet til å holde deg á jour med tallene hele året, uansett om du befinner deg på hytta, på reise, hjemme eller på jobben. Programmet funker på alle plattformer, og du trenger ikke regnskapsføreren din hver gang du skal legge inn en faktura eller sjekke finansiell status.

Ofte trenger man en sparringspartner i budsjettprosessen, både i forhold til resultatbudsjett og likviditetsbudsjett. Likviditeten betyr mye for driften siden det innebærer at man har betalingsevne underveis i budsjettåret.

I sum kan resultatet av et godt budsjettarbeid bli et uunnværlig styringsverktøy for selskapets ledelse.