Det er vedtatt en rekke lovendringer innenfor arbeidsrett gjeldende fra 1. januar 2019.

NY DEFINISJON AV FAST ANSETTELSE I ARBEIDSMILJØLOVEN

Særlig innenfor bygge- og anleggsbransjen, har det ikke vært helt uvanlig å ansette personer i fast stilling, men med 0% stilling, såkalte «nullkontrakter». I praksis innebærer en nullkontrakt at man ikke har noen fast arbeidstid. Dersom man ikke har sammenhengende oppdrag, innebærer en slik kontrakt at man gjerne heller ikke får lønn mellom oppdragene. Det har lenge vært bred politisk enighet om at slike kontrakter er uakseptable. Å forhindre nullkontrakter har vært en av årsakene til at vi nå har fått en ny definisjon på fast ansettelse i arbeidsmiljøloven.

I tillegg til den allerede eksisterende hovedregelen i arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd om at «arbeidstaker skal ansettes fast», slår nå bestemmelsen fast at:

«Med fast ansettelse menes i denne lov at ansettelsen er løpende og tidsubegrenset, at lovens regler om opphør av arbeidsforhold gjelder, og at arbeidstaker sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.»

I tillegg endres minstekravene i arbeidsmiljøloven 14-6 til arbeidsavtalens innhold, slik at det nå skal fremkomme av denne når arbeidet skal utføres, også der arbeidet utføres periodevis.

Avtaler om fast ansettelse uten arbeidstidstid vil etter dette være i strid med loven.

Les mer om endringer i arbeidsrett i artikkelen, skrevet av Harald Breivik i Regnskap Norge.

Formål med arbeidsmiljøloven

Arbeidsmiljølovens formål er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv.

En sentral vernelov

Arbeidsmiljøloven trådte i kraft 1. januar 2006. Loven er en sentral vernelov som bygger på arbeidsmiljøloven fra 1977 og tidligere arbeidervernlovgivning.

Loven gjelder for de fleste arbeidsforhold i private og offentlige virksomheter. Det gjelder egen lovgivning for sjøfart, fangst, fiske og militær luftfart. Stillingsvernet til embetsmenn og tjenestemenn i staten er regulert i tjenestemannsloven.

Arbeidsmiljøloven i sin helhet kan du lese her.

Send oss en mail, og vi kontakter deg så snart vi kan!

3 + 2 = ?